Viết một chương trình ELM đầu tiên và một vài ví dụ về ELM

Bắt đầu tạo một chương trình elm đầu tiên ...! như ở phần trước ...!

khi chúng ta chạy lệnh..!

elm init

sẽ được một cấu trúc fordel như sau :

trong thư mục /src chúng ta sẽ tạo một file tên là " Main.elm "

sau đó khởi tạo câu lệnh tạo modul

"module Main exposing (..)"

import Html exposing (text)

main = text "Hello!"

chạy lệnh "elm reactor "

Và đây là kết quả ..!

Bây giờ cùng tìm hiểu 1 ví dụ khác

Khôi Phạm
Khôi Phạm

Share is way to learn

SUNTECH VIỆT NAM   Đăng ký để nhận thông báo mới nhất