Top functions hữu ích trong Javascript giúp code của bạn clean hơn

Function là một khái niệm quen thuộc trong các ngôn ngữ lập trình và với Javascript cũng vậy. Nó cho phép chúng ta đóng gói và tái sử dụng code một cách hiệu quả.

Trong Javascript function có thể viết the 4 cách viết như sau

Regular function

function sum(a, b) {
  return a + b;
}

Function expression

const sum = function (a, b) {
  return a + b;
};

Arrow function

const sum = (a, b) => {
  return a + b;
};

const sum = (a, b) => a + b;

Generator function

function* indexGenerator() {
  let index = 0;
  while (true) {
    yield index++;
  }
}

const g = indexGenerator();
console.log(g.next().value); // => 0
console.log(g.next().value); // => 1

Ở trên là 4 cách thể hiện function trong Javascript. Ngoài việc tự định nghĩa function để sử dụng, chúng ta có thể dùng các function có sẵn của Javascript. Dưới đây là những functions hữu ích giúp bạn viết code trở nên đơn giản hơn

1. Create an array of numbers from 1 to n

const range = (n) => Array.from({ length: n }, (_, i) => i + 1);
console.log(range(10)); // [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

2. Create an array of numbers from 1 to n with a step

const range = (n, step = 1) => Array.from({ length: n }, (_, i) => i * step);
console.log(range(10, 2)); // [1, 3, 5, 7, 9]

3. Create an array and fill it with a value

const fill = (len, value) => Array(len).fill(value);
console.log(fill(3, 0)); // [0, 0, 0]

4. Shuffling an array

const shuffleArray = (arr) => arr.sort(() => 0.5 - Math.random());
console.log(shuffleArray([1, 2, 3, 4])); // [3, 2, 1, 4]

5. Remove Duplicated from Array

const removeDuplicated = (arr) => [...new Set(arr)];
console.log(removeDuplicated([1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6])); // Result: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]

const removeDuplicate = (arr) =>
 Object.values(arr.reduce((a, b) => (a[b] ? a : { ...a, [b]: b }), {}));
console.log(removeDuplicate([1, 2, 3, 3])); // Result: [ 1, 2, 3, ]

6. Generate random number

const random = (min, max) => Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
console.log(random(1, 10)); // Result: 1 ~ 10

7. Find largest numbers

const findLargest = (arr) => arr.map((subArr) => Math.max(...subArr));
console.log(
 findLargest([
  [4, 5, 1, 3],
  [13, 27, 18, 26],
  [32, 35, 37, 39],
  [1000, 1001, 857, 1],
 ])
); // [5, 27, 39, 1001]

8. Find smallest numbers

const findSmallest = (arr) => arr.map((subArr) => Math.min(...subArr));
console.log(
 findSmallest([
  [4, 5, 1, 3],
  [13, 27, 18, 26],
  [32, 35, 37, 39],
  [1000, 1001, 857, 1],
 ])
); // [1, 18, 32, 857]

9. Pick a random element from an array

const pick = (arr) => arr[Math.floor(Math.random() * arr.length)];
console.log(pick([1, 2, 3, 4])); // 2

10. Convert array to object

const toObject = (arr) => ({ ...arr });
console.log(toObject(["a", "b"])); // { 0: 'a', 1: 'b' }

11. Find intersection of two arrays

const intersection = (arr1, arr2) => {
 const set = new Set(arr1);
 return arr2.filter((x) => set.has(x));
};
console.log(intersection([1, 2, 3], [2, 3, 4])); // [2, 3]

12. Remove falsy values from an array

const compact = (arr) => arr.filter(Boolean);
console.log(compact([0, 1, false, 2, "", 3, "a", "e" * 23, NaN, "s", 34])); // [1, 2, 3, 'a', 's', 34]

13. Reverse String

const reverseString = (str) => str.split("").reverse().join("");
console.log(reverseString("hello")); // olleh

14. Is String Palindrome

const isPalindrome = (str) => str === str.split("").reverse().join("");
console.log(isPalindrome("madam")); // true

15. Check object is empty or not

const isEmpty = (obj) => Object.keys(obj).length === 0;
console.log(isEmpty({})); // true

16. Find the number of days in a month

const getDaysInMonth = (date) =>
 new Date(date.getFullYear(), date.getMonth() + 1, 0).getDate();

console.log(getDaysInMonth(new Date())); // 31

17. Generate a random color

const getRandomColor = () =>
 `#${Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16)}`;
console.log(getRandomColor()); // #f0f0f0

const randomHex = () =>
 `#${Math.floor(Math.random() * 0xffffff)
  .toString(16)
  .padEnd(6, "0")}`;

console.log(randomHex()); // #f0f0f0


Khôi Phạm
Khôi Phạm

Share is way to learn

SUNTECH VIỆT NAM   Đăng ký để nhận thông báo mới nhất