Chia sẻ code kiểm tra định dạng email cực kỳ đơn giản

Kiểm tra tính đúng sai về mặt format của email là công việc khá phổ biến và hay gặp đối với bất kỳ Frontend Developer nào.

Mình tin là có những lúc các bạn cũng bị mất time cho việc này có thể là do search mãi ko ra, không tự làm được hoặc những lý do khác.

Bài này mình chia sẻ đoạn code kiểm tra định dạng email khá ngắn gọn dễ dùng, các bạn có thể lưu lại để sau này cần lấy ra dùng

let isValidEmail = function(val) {
    return /^[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)+$/.test(val) || /w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*/.test(val);
}

Kiểm tra như sau:
	console.log(isValidEmail('abc@gmail.com')) // true
	console.log(isValidEmail ('abcxyz')) // true
	console.log(isValidEmail ('abcxyz@')) // false
	console.log(isValidEmail ('example@gmail')) // false
	console.log(isValidEmail ('yongsheho@yahoo')) // false
	console.log(isValidEmail ('hoangtunho@yahoo.com')) // true


Ok, chỉ đơn giản vậy thôi 👌

Khôi Phạm
Khôi Phạm

Share is way to learn

SUNTECH VIỆT NAM   Đăng ký để nhận thông báo mới nhất