Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn Front-end Developer

 1. Bản chất của Responsive là gì?
 2. Có mấy cách khai báo CSS?
 3. Hãy nêu độ ưu tiên trong CSS?
 4. Sass với Less giống và khác nhau ở điểm gì?
 5. Phân biệt tải AsyncDefer và tải thông thường trong tải javascript.
 6. Scope trong javascript là gì, có bao nhiêu loại?
 7. Phân biệt ReactJS và Angular và khi nào nên dùng cái nào?
 8. Namespace trong javascript là gì?
 9. Cloresure trong javascript là gì, cách dùng.
 10. Phân biệt callapplybind, cách dùng.
 11. Canvas và svg khác nhau ở điểm nào?
 12. Phân biệt Display với Visibility
 13. Prototype trong javascript là gì, nào thì cần dùng?
 14. Hãy nêu một số cách tối ưu khi dùng ReactJS
 15. Thuộc tính position trong css có bao nhiêu loại, phân biệt từng loại.
 16. Sử dụng animation trong css như thế nào?
 17. Phân biệt LocalStorage và SessionStorage.
 18. Redux-saga là gì, ưu và nhược điểm.
 19. Call stack, event queue, event loop trong javascript.
 20. Phân biệt callbackPromiseawait async.
 21. Functional programming vs OOP.
 22. Two way data binding là gì.
 23. Life cycle ReactJS.
 24. Mutable vs immutable.
 25. Khi tổ chức dữ liệu dạng list trong redux thì nên lưu kiểu gì Array hay Object, tại sao?
 26. console.log(3) Đoạn code sau in ra console gì, giải thích tại sao?
 27. HOCs trong ReactJS là gì, có mấy loại, khi nào cần dùng cho ví dụ?
 28. Để quản lý danh sách users trong Redux, bạn quản lý như thế nào, Array để lưu nhiều users hay Object chứu nhiều user, tại sao, và khi nào thì nên dùng ArrayObject
 29. SSR là gì, có những loại phổ biến nào, bạn dùng loại nào, lý do.
 30. Để xem kiểu dữ liệu của một giá trị trong Javascript bạn dùng hàm gì?
 31. Hãy so sánh Prop với $emit trong Vue Js
 32. BEM là gì? Theo bạn tại sao nên sử dụng BEM?
 33. Theo bạn trong Javascript có lập trình hướng đối tượng không?
 34. Kể tên những thẻ ảnh hưởng đến SEO trong HTML
 35. DOM là gì, kể tên một vài DOM event mà bạn viết

Thông lớp Front-end học trong 2.5 tháng có giới thiệu việc làm tại SUNTECH VIỆT NAM Thông tin khóa học Front-end

Khôi Phạm
Khôi Phạm

Share is way to learn

SUNTECH VIỆT NAM   Đăng ký để nhận thông báo mới nhất