Local API dành cho Frontend Developer khi code Javascript Framework

Khi học Frontend Web, lộ trình thông thường là phải làm được giao diện với HTML/CSS rồi mới đi tiếp sang Javascript.

Bước sang Javascript các bạn sẽ làm việc nhiều với business logic hơn, làm việc nhiều với dữ liệu hơn (thông qua API hoặc Fake data) và chắc chắn ko thể bỏ qua kỹ thuật Ajax

Hiện nay có khá nhiều nguồn API free để các bạn test. Bài viết này mình chia sẻ cho các bạn source code dùng làm API chạy dưới local rất hữu ích và việc setup vô cùng đơn giản.

Video hướng dẫn chi tiết ở đây


Giới thiệu

 • This is the source make simple API for all beginner Frontend Developer
 • It's includes
 • Lowdb
 • ExpressJS Example
 • Author: Khôi Pham

Hướng dẫn cài đặt

Danh sách API

baseUrl: http://localhost:8000

1. List Product

GET{baseUrl}/api/products

Parameters: No

Request body: No

Response:

[
  .....
  {
    "name": "Test product 3 (test edit)",
    "price": "5000000",
    "description": "product 3",
    "id": "xWbk1Ck9-ba7uQZZiFxpL"
  }
  .....
]

2. Show Product

GET{baseUrl}/api/products/:id

Parameters: No

Request body: No

Response:

{
  "name": "Test product name",
  "price": "1000000",
  "description": "Test product description",
  "id": "rovKMQRGxpAUUQet_dE7W"
}

3. Create Product

POST{baseUrl}/api/products

Parameters: No

Request body:

{
  "name": "Iphone 12",
  "price": "25000000",
  "description": "Thông tin chi tiết sản phẩm Iphone 12"
}

Response:

{
  "success": true
}

4. Update Product

PUT{baseUrl}/api/products/:id

Parameters: No

Request body:

{
  "name": "Iphone 12",
  "price": "25000000",
  "description": "Thông tin chi tiết sản phẩm Iphone 12"
}

Response:

{
  "success": true
}

5. Delete Product

PUT{baseUrl}/api/products/:id

Parameters: No

Request body:

{
  "name": "Iphone 12",
  "price": "25000000",
  "description": "Thông tin chi tiết sản phẩm Iphone 12"
}

Response:

{
  "success": true
}

6. List User

GET{baseUrl}/api/users

Parameters: No

Request body: No

Response:

[
  .....
  {
    "id": "5YsFNN42B14VYHhpDyizn",
    "name": "Administrator",
    "email": "admin@gmail.com",
    "password": *****
  }
  .....
]

7. Show User

GET{baseUrl}/api/users/:id

Parameters: No

Request body: No

Response:

{
  "id": "5YsFNN42B14VYHhpDyizn",
  "name": "Administrator",
  "email": "admin@gmail.com",
  "password": ******
}

8. Create User

POST{baseUrl}/api/users

Parameters: No

Request body:

{
  "name": "Administrator",
  "email": "admin@gmail.com",
  "password": 123456
}

Response:

{
  "success": true
}

9. Update User

PUT{baseUrl}/api/users/:id

Parameters: No

Request body:

{
  "name": "Test user update",
  "email": "userupdate@gmail.com",
  "password": 123456
}

Response:

{
  "success": true
}

10. Delete User

DELETE{baseUrl}/api/users/:id

Parameters: No

Request body: No

Response:

{
  "success": true
}


11. Login


POST{baseUrl}/api/login

Parameters: No

Request body:

{
  "email": "userupdate@gmail.com",
  "password": 123456
}

Response:

{
  "user": {
    "id": "id",
    "name": "Test user update",
    "email": "userupdate@gmail.com",
  },
  token: 'eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI....'
}
Khôi Phạm
Khôi Phạm

Share is way to learn

SUNTECH VIỆT NAM   Đăng ký để nhận thông báo mới nhất